Category Archives: Uncategorized

Quy trình fulfill Personalized Orders

Tóm tắt: 1. Mở 1 trình duyệt mới chưa đăng nhập vào website 2. Vào link của sản phẩm được order 3. Nhấn CUSTOMIZE > Nhập vào text mà khách order > Phải chuột vào hình chọn Inspect Elements 4. Nhìn vào tay phải, copy nguyên cái đoạn trong scr=”COPY HẾT ĐOẠN NÀY” >bắt đầu […]

Install OAuth with CURL support for PHP7

# Install CURL first (Uninstall OAuth if installed: pecl uninstall oauth) sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev # Install/ Reinstall OAuth with CURL support and enable extension in php.ini Install lib for OAuth first: sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev php7.3-dev Then install OAuth and add extension=oauth.so in to php.ini sudo pecl install oauth Cloudflare: cf4-c298a97dde1a9c0